Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 24.10.2022 o 19.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 6.10.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor v obci Drahovce“
 8. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľom Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 9. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce