Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 22.09.2021 o 18.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 28.06.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č. 1/2021 k VZN č. 4/2009 o úhradách za sociálne služby
 8. Zverenie majetku do správy ZŠsMŠ Drahovce
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 8/2021 a 9/2021
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Bednár, Drahovce
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Brna, Drahovce
 12. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Onderová, Drahovce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.                                                                                                                                                             Miroslav Ledecký – starosta obce