14.09.2021 o 16:30 hod. sa uskutoční v zasadačke obecného úradu rokovanie Stavebno ekonomickej komisie s nasledovným programom:

16:30 hod. – Obhliadky vybraných objektov v teréne

17:00 hod. – Verejné rokovanie:

  1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena Denisa Onderová
  2. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Milan Bednár
  3. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Ľubomír Brna
  4. Rôzne podnety od občanov
  5. Rôzne členovia komisie
  6. Záver