POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 14. 03. 2016 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
  2. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu “Zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy”
  3. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Ing. Juraj Klein – starosta obce