POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 31. 03. 2016 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadaní OZ v dňoch 28.01.2016 a 14.03.2016
3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 2/2016 a 3/2016
4. Zásady odmeňovania poslancov
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Návrh dodatku k zmluve – Plecho Peter, Madunice
7. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Ing. Juraj Klein – starosta obce