POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 12. 04. 2016 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
  2. Informácie starostu obce
  3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2016
  4. Návrh zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Ing. Juraj Klein – starosta obce