Obec Drahovce nevydala žiadny predbežný súhlas k zámeru – VETERNÝ PARK DRAHOVCE.

Z dôvodu medializovaných informácií o vydanom predbežnom súhlase našej obce k zámeru – VETERNÝ PARK DRAHOVCE, som si vyžiadal stanovisko od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava.

Stanovisko – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,:

Vážený pán Ledecký,

V súvislosti so zverejnením zámeru SPP realizovať v katastri obce Drahovce projekt veterného parku môžem potvrdiť, že našu žiadosť o zmenu územného plánu obce, ktorá by umožnila jeho prípravu a ktorú sme predložili  9.11.2022 ste zobrali na vedomie a listom 6.12.2022 nám oznámili, že žiadosť bude predmetom rokovania v obecnom zastupiteľstve. Napriek tomu, že k dnešnému dňu zatiaľ nedisponujeme žiadnym stanoviskom obecného zastupiteľstva v tejto veci, sme presvedčení o zmysluplnosti a prínose projektu nielen pre životné prostredie ale aj pre hospodársky rozvoj obce a jej obyvateľov. V prílohe pripájame ponuku dlhodobého partnerstva pre vašu obec s informáciami  o projekte, ktorú odporúčame zverejniť na stránke obce, aby sa obyvatelia mali možnosť s ním oboznámiť. V prípade záujmu sme pripravení sa stretnúť so zástupcami obce a prezentovať náš zámer osobne.

S úctou Martin Dudák zástupca riaditeľa divízie rozvoja podn.

SPP ponuka trvalého energetického partnerstva obyvateľom obce Drahovce

K dnešnému dňu 6. 3. 2023, neeviduje obec došlú poštu zo zaslaním zámeru – Veterný park Drahovce.

Starosta obce Miroslav Ledecký