Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 563/52 zastavaná plocha o výmere 61 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 563/2 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 40-3/2023, ktorý vyhotovil dňa 28.2.2023 GeoB s.r.o., Potočná 3, Piešťany, IČO: 36821934, v prospech žiadateľky Ing. Kamily Julínyovej, bytom Šálkova 277/12, Drahovce. Novovzniknutá parcela C-KN č. 563/52 o výmere 61 m2 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľky za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.220,00 EUR, slovom tisícdvestodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch C-KN č. 563/52 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcej uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

Zámer obce Drahovce schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.2.2023 uznesením č. 35/2023.

V Drahovciach, 28.02.2023

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce