Obec Drahovce v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Školská 907/2, 922 41 Drahovce

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového
  konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce podľa §16 zákona č. 138/2016 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona č. 138/2016 Z.z.,
 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva s dôrazom na ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou.

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o  dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa v zmysle §16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • písomný návrh  koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Drahovce na 5 ročné funkčné obdobie,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

Platové podmienky:

Platové náležitosti  sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Drahovciach, v obálke s označením „Výberové konanie, Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 922 41 Drahovce, s poznámkou NEOTVÁRAŤ“ do 9.6.2023 do 14:00 hod. na adresu:

Obec Drahovce
Obecný úrad
Hlavná 429/127
922 41 Drahovce

Rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ Drahovce.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Dátum vyhlásenia výberového konania 9.5.2023.