Obec Drahovce  v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prenájmu je parcela registra C parc. č. 95/58 o výmere 30 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 106/2020 zo dňa 29.10.2020, ktorý vyhotovil Maroš Jordan – G.M.J., SNP 284/36, Madunice, IČO: 46326529.

Parcela reg. C parc. č. 95/58 bude prenajatá Jánošovi Branislavovi bytom Drahovce, Važina 53/10 za účelom vytvorenia parkovacích miest k otvoreniu prevádzky pizzerie na adrese: Drahovce, Važina 53/10 na dobu neurčitú za cenu 2,20 EUR za 1 m2 ročne, t.j. celkom za 66,00 EUR ročne, slovom šesťdesiatšesť eur ročne.

Spôsob prenájmu: podľa ust. § 9 ods. 9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora lokálnych prevádzok v obci.

V Drahovciach, 04.11.2020

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce