Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.10.2020 schválilo uznesením č. 153/2020 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: časť parcely reg. C parc. č. 95/1 zastavané plochy a nádvoria evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 1800.

Predmetom prevodu je parcela č. 95/56 o výmere 50 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. č. 122-57/2020 zo dňa 30.07.2020 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Peter Hornák, Krajinská cesta č. 3, Piešťany, IČO: 22734473 úradne overeným  Okresným úradom Piešťany, katastálny odbor pod číslom G1-526/2020 dňa 05.08.2020 v prospech Ďuriškovej Ivety, bytom Drahovce, Dedinská 5/5. Táto časť parcely bude odpredaná do vlastníctva Ďuriškovej Ivety za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 150,00 EUR, slovom stopäťdesiat eur, so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/56 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcej uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vybudovanie prípojok na vodovod a kanalizáciu a vytvorenie parkovacieho miesta.

V Drahovciach, 04.11.2020

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce