Časový harmonogram testovania v obci Drahovce dňa 20.2.2021

Rozpis testovania – 20. februára 2021
8.00 – 9.00 ADLO Drahovce
9.00 – 9.30 Lazy, Važina
9.30 – 10.00 Kalvária, Cintorínska
10.00 – 10.30 Riadok
10.30 – 11.00 Záhradná, Školská
11.00 – 12.00 „obed“
12.00 – 12.30 Štefánikova, Kostolná
12.30 – 13.30 Hlavná
13.30 – 14.00 Staničná, Pod Bystercom
14.00 – 14.30 A.Hlinku
14.30 – 15.00 „prestávka“
15.00 – 15.30 Bratislavská, Poštová, Šálkova
15.30 – 16.00 Dedinská
16.00 – 16.30 Južná, Tichá, Hviezdoslavova
16.30 – 17.00 Vážska, Lipová
17.00 – 17.30 Majer, Voderady
17.30 – 18.00 Pekáreň, PVOD Drahovce
Ďakujeme, že dodržiavate harmonogram.

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu (hlavný vchod) zasadnutie obecného zastupiteľstva  dňa 18.02.2021 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 07.12.2020 a predošlých
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Kanalizácia v obci + inžinierske siete
 7. Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach
 8. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 97/2020
 9. Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce – schválenie úveru
 10. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 1/2021 a 2/2021
 11. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
 12. Výstavba stožiara mobilného operátora 4KA na budove školy alebo kultúrneho domu
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

 Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka – Kultúrna, športová a sociálna komisia

P O Z V Á N K A
Podľa článku 8 Štatútu komisií obecného zastupiteľstva obce Drahovce sa uskutoční zasadnutie komisie v KD Drahovce bez prítomnosti verejnosti.

dňa 11. 02. 2021 o 18.00 h
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Prerokovanie súčasnej situácie v obci Drahovce počas pandémie COVID-19.
3. Diskusia
4. Záver
Žiadam členov komisie a poslancov o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Michal Bednár – predseda komisie

Časový harmonogram testovania v obci Drahovce dňa 14.2.2021

TESTOVANIE

Časový harmonogram

08.00 – 09.00 firma ADLO

09.00 – 09.30 Dedinská, Južná, Tichá

09.30 – 10.00 Bratislavská, Poštová

10.00 – 10.30 Vážska, Lipová, Šálkova, Hviezdoslavova

10.30 – 11.00 Staničná, Pod Bystercom

11.00 – 12.00 OBED

12.00 – 12.30 Hlavná

12.30 – 13.00 Majer, Voderady, A. Hlinku, Riadok

13.00 – 13.30 Štefánikova, Kostolná

13.30 – 14.00 Kalvária, Cintorínska, Záhradná, Školská

14.00 – 14.30 Lazy, Važina

14.30 – 15.00 Pekáreň Drahovce, PVOD Drahovce

Posledný odber o 15.00 h.

Časový harmonogram testovania v obci Drahovce dňa 6.2.2021

Sobota:
8.00 – 9.00 – rodičia žiakov základnej školy 1.-2. ročník, zamestnanci
ZŠ, OÚ

9.00 – 10.00 – rodičia žiakov základnej školy 3. – 4. ročník, zamestnanci ZŠ, OÚ

10.00 – 11.00 – rodičia žiakov materskej školy, zamestnanci MŠ, OÚ

11.00 – 11.30 – Prestávka

11.30 – 12.30 študenti končiacich ročníkov stredných škôl, ZUŠ, špeciálnych škôl a študenti zdravotníckych škôl

12.30 – 15.00 – občania Drahoviec
(v prípade väčšieho záujmu je možné predĺžiť čas testovania)
Miesto: Kultúrny dom Drahovce – hlavný vchod